Text firmy Logo AZ Lyčka
ÚVOD

Poskytování kompletních služeb a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na naše členství v EU a nové trendy v těchto oblastech.

Převedením úkolů a činností z oblasti BOZP a PO objednávkami nebo mandátní smlouvou na odbornou firmu, si vytváří podnikající fyzická nebo právnická osoba prostor k podnikání a dalším svým profilujícím činnostem. Převedení poskytne podnikateli odborné a včasné provedení prací, odpovídajících zákonům, vyhláškám a ustanovením podle technických norem (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, IEC, ISO).

Na zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, navazují příslušná nařízení vlády České republiky. Jejich platnost trvá do doby než budou vydány nové prováděcí předpisy pro tuto oblast. Z dosud schválených nařízení vlády České republiky, která již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, uvádíme:

Potřeba komplexního posuzování BOZP v rámci všech řídících procesů vychází též ze skutečnosti, že bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců má nejen lidskou, ale i ekonomickou dimenzi. Pro zaměstnavatele je nevýhodné, aby pracovní síla, jejíž cena bude i v České republice stále stoupat, byla v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání vyřazována z pracovního procesu. Služby v oblasti BOZP a PO poskytují v naší společnosti osoby odborně způsobilé pro výkon těchto činností.

Jednáme a pracujeme s vědomím odpovědnosti vůči diskrétnosti a utajení obchodních, technických, technologických i personálních údajů a informací.