Text firmy Logo AZ Lyčka
BEZPEČNOST PRÁCE


Poskytování služeb a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných národních zákonných a podzákonných norem a to zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato činnost má návaznost na směrnice platné v EU č. 89/391/EEC , o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění směrnice Rady č. 91/383/EEC a na další navazující směrnice zaměřené na specifické bezpečnostní a zdravotní požadavky. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v sobě zahrnuje i oblast hygieny práce, která byla před první euronovelou roztříštěna do řady hygienických předpisů. V této oblasti proběhl obdobný harmonizační proces s právem zemí EU a byl především vydán zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který celou oblast veřejného zdraví legislativně zastřešuje. V mnoha směrech se dotýká zaměstnavatelů a zaměstnanců!

Dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u právnických osob a podnikajících fyzických osob tvoří: Upozorňujeme, že uvedený seznam vybrané dokumentace nemusí být kompletní a přesně odpovídat požadavkům na činnosti Vaší firmy.
Kompletnost dokumentace může zaručit pouze provedený audit nebo komplexní prověrka stavu BOZP na pracovišti.