Text firmy Logo AZ Lyčka
POŽÁRNÍ OCHRANA


Poskytování služeb a poradenství v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentaci požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob tvoří: Není rozhodující, zda má firma 3 nebo 3.000 zaměstnanců, ale činnosti, které firma provádí, činnosti, kterými se profiluje a jsou její podnikatelskou náplní. Podobně to platí i při zpracování dokumentace v oblasti bezpečnosti práce.
Posouzení požárního nebezpečí může určit, že některé druhy dokumentace právnická osoba a podnikající fyzická osoba nezpracovává.